מדיניותפרטיות

 • כללי
  • מדיניות הגנת פרטיות זו מיידעת ומפרת לגבי האופן שבו אנו, מלון ג’ורג’ (להלן: “המלון“, או “אנו“, “אנחנו“, “שלנו“) אוספים ומעבדים מידע אישי (כהגדרתו להלן) אודות המשתמשים באתר האינטרנט שלנו המופעל בכתובת https://thegeorgetelaviv.com/  או בכל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת (להלן: “האתר“) וכן במסגרת הענקת שירותי המלון המוצעים על ידינו (להלן יחד: “השירותים“), בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, והתקנות שהותקנו מכוחו.
  • ככל שיש לך שאלות ביחס למדיניות זו, אנא פנה אלינו בכתובת: pa@thegeorgetelaviv.com.
  • לצורך מדיניות זו, “מידעאישי” פירושו כל נתון או מידע שתמסור ו/או שייאסף אודותיך במסגרת שימושך באתר או קבלת השירותים, ואשר מזהה או מאפשר לזהות אותך באופן אישי (כדוגמת שמך, כתובת הדוא”ל שלך, מספר ת.ז., פרטי אמצעי תשלום וכו’), וכן “מידע” או “מידע רגיש” כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981. 
  • מדיניות זו נועדה להבהיר איזה מידע אישי אנחנו אוספים וכיצד אנחנו מעבדים אותו ביחס ל:
   • אנשים שמבקרים באתר האינטרנט שלנו או משתמשים באפליקציה/ות המקושרות למלון על מנת לבצע הזמנות (בכפוף למדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה); 
   • אנשים שנכנסים למלון, ובכלל זאת מבקרים, אורחים, חברי מועדון, אורחים של כל אלה (כולל בני משפחה וקטינים), ספקים, וכל אדם אחר המעוניין להיכנס לשטח המלון מכל סיבה שהיא ו/או להשתמש במתקני המלון ו/או להשתמש בשירותים המוצעים על ידי המלון;
   • אנשים שנכנסים לעמודים המנוהלים בידי המלון ברשתות החברתיות השונות; 
   • כל אדם שיוצר קשר עם המלון בכל דרך שהיא, ובכלל זאת באמצעות טלפון או מייל. 
  • אנו ממליצים לך לקרוא מדיניות פרטיות זו בעיון. בעצם שימושך באתר ו/או בשירותים, הנך מאשר כי אתה מסכים לתנאי מדיניות זו במלואם, כפי שיעודכנו מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות זו, עליך להפסיק את השימוש באתר ו/או בשירותים באופן מידי. 
  • מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא חלה באופן שווה לכל המגדרים.
 • השימושבאתרו/אובשירותים
  • מובהרכילאחלהעליךכלחובהחוקיתלמסורלנומידעאישיאוכלמידעאחראודותיךבעתהשימושבאתרו/אובשירותים, ומסירתהמידעעלידךמבוססתעלרצונךהחופשיבלבדונעשיתבהסכמתך. אולם, ללא מסירת המידע האישי הנדרש ייתכן ולא תוכל לבצע פעולות שונות באמצעות האתר ו/או לקבל מאיתנו את השירותים. כך לדוגמה, ללא מסירת פרטי תשלום לא ניתן יהיה להשלים הזמנת חדר במלון דרך האתר, וללא מסירת פרטי התקשרות לא נוכל ליצור עמך קשר בכל הנוגע לפנייתך.
  • הנך מתחייב כי כל מידע שתמסור במסגרת השימוש באתר ו/או השירותים הינו נכון, שלם, ברור ומעודכן. ככל שתמסור לנו מידע אישי אודות צדדים שלישיים (למשל, ככל שתבצע הזמנת חדר באתר עבור בן משפחה או אדם אחר), הנך מצהיר כי קיבלת את הסכמתם לחלוק עמנו מידע אישי זה למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו והבאת לידיעתם של אותם צדדים שלישיים הוראות מדיניות פרטיות זו או כי הנך האפוטרופוס החוקי שלהם.
  • האתר שלנו אינו מיועד לקטינים מתחת לגיל 18, ואם אתה קטין – הנך מתבקש שלא להשתמש באתר שלנו. אין בכוונתנו לאסוף או לעבד מידע אישי על קטינים, אלא במידה שמידע זה נדרש כחלק מתהליך רישום האורחים שלנו, וככל שאכן נדרש – איסוף המידע יהא תמיד בהסכמת ההורה או האפוטרופוס החוקי של הקטין.
  • המידע האישי שייאסף על אודותיך ישמר במאגר המידע של המלון ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.
 • איזהמידעאישיאנועשוייםלאסוףאודותיך?

השימוש באתר ו/או בשירותים כולל איסוף של מידע אישי על אודותיך. כך בהתאם, כאשר אתה משתמש באתר ו/או בשירותים, אנו עשויים לאסוף ולעבד אודותיך אחד או יותר מסוגי המידע האישי המפורטים להלן: 

 • מידע אישי שתמסור לנו מיוזמתך
  • מידעלגביהזמנותיך. בעת ביצוע הזמנת חדר במלון דרך האתר או דרך מוקד שירות הלקוחות שלנו, תידרש למסור את פרטי המידע הבאים: שם מלא, מספר טלפון, מספר דרכון, תאריך הגעה למלון ומשך השהייה, מספר החדרים הכלולים בהזמנה, מספר האנשים הכלולים בהזמנה, סוג החדר המבוקש ובקשות ספציפיות (כמו סוג מיטה, ארוחות בוקר וכו’), גיל הילדים (ככל שרלוונטי להזמנה), כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי (אשר יעובדו באמצעות ספק חיצוני בעל תקן PCI) ומידע נוסף שתבחר למסור לנו בקשר להזמנתך. 
  • מידעלגבישהייתךבמלוןוהשימוששלךבשירותים. במסגרת שהייתך במלון, יאספו אודותיך סוגי המידע הבאים: תאריכי שהייה, דפוסי התנהגות (למשל, התנהגות מסוימת כפי שזו נקלטה במצלמות האבטחה הפזורות בחצרי המלון), שירותים ומוצרים שרכשת, העדפותייך (למשל, תחומי העניין שלך, מזון ושתייה שהזמנת, השירותים בהם השתמשת במהלך חופשתך וכו’), כמו גם השיחות שניהלת מול מוקד שירות הלקוחות והקבלה (שעשויות להיות מוקלטות לצורך בקרה, הבטחת איכות השירות והדרכת עובדי שירות הלקוחות).
  • מידעדמוגרפי. בעת התקשרותך עמנו, יתכן שנאסוף עליך גם מידע דמוגרפי כגון גיל, מין, ארץ מוצא, העדפות שפה, דת וכו’. 
  • בעתהזמנתחדרישיבותאואולםכנסים, תידרש למסור את פרטי המידע הבאים: סוג חדר הישיבות המבוקש, שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ובקשות ספציפיות שבוצעו על-ידי המשתמש.
  • בעתהזמנתאימוןבחדרהכושרשלהמלון, המופעל על ידי מפעיל חיצוני, תידרש למסור את פרטי המידע הבאים: שם מלא, מספר טלפון, סוג האימון המבוקש, הצהרת בריאות ופירוט מגבלות רפואיות אם ישנן.
  • בעתהזמנתטיפולבספאשלהמלון, המופעל על ידי מפעיל חיצוני, תידרש למסור את פרטי המידע הבאים: שם מלא, מספר טלפון, סוג הטיפול המבוקש, הצהרת בריאות ופירוט מגבלות רפואיות אם ישנן.
  • בעתהזמנתמקוםבמסעדהשלהמלון, תידרש למסור את פרטי המידע הבאים: שם מלא, מספר טלפון, תאריך הגעה, העדפות ומגבלות תזונתיות שונות (ככל שישנן).
  • עלמנתלפתוחבקשהליצירתקשרדרךהאתר, תידרש למסור את פרטי המידע הבאים: שם מלא, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. כמו כן, תידרש להזין את בקשתך בחלונית המלל החופשי. יובהר כי כל פרטי המידע שתזין בחלונית המלל החופשי יועברו אלינו כמות שהם (“as is”), ועל כן נבקשך להזין רק את הפרטים החיוניים לצורך בקשתך; ככל שתבחר להזין פרטי מידע אישי על אודותיך בחלונית זו, יובהר כי הנך מסכים לאיסוף ולעיבוד שלנו ולשימוש במידע האישי שיוזן בהתאם למדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים לעיבוד ולשימוש כאמור, הנך מתבקש שלא למסור או לשתף אתנו מידע שכזה בחלונית המלל החופשי. 
  • ניוזלטרודיוורישיר. בהרשמה לניוזלטר תידרש להזין את שמך ואת כתובות המייל שלך. הרשמה לניוזלטר טעונה הסכמה למשלוח דברי פרסומת, עדכונים, הצעות שיווקיות, הטבות וכו’. ניתן לבטל את קבלת הניוזלטר בכל עת על ידי לחיצה על הקישור הייעודי לביטול המנוי הכלול בהודעה עצמה או באמצעות פניה למלון דרך האתר.
 • מידע אישי נוסף הנאסף לגביך
  • מידעאישיהנאסףבאופןאוטומטיבעתהגלישהבאתר: אנו עשויים לאסוף מידע אישי על אודותיך, כדוגמת כתובת IP, סוג הדפדפן ממנו הנך גולש, העמודים אליהם נכנסת וכו’, באמצעות כלים טכנולוגיים המשמשים אותנו, ובעיקר קבצי Cookies, כמפורט בסעיף ‎6 להלן.  
  • מידעאישיהנאסףמצדדיםשלישיים: אנו עשויים לקבל מידע אישי אודותיך מצדדים שלישיים (דוגמת סוכני נסיעות) ולשלב אותו עם מידע שאנו אוספים באמצעות השירותים שלנו.
  • שירותלקוחותוהמוקדהטלפוני: אנו עשויים לאסוף מידע אישי אודותיך כאשר אתה מבצע הזמנה בטלפון, מתקשר איתנו בדוא”ל, פקס או באמצעות שירותי צ’אט מקוונים. שיחות שתבצע מול מוקד השירות הטלפוני שלנו עשויות להיות מוקלטות לצורך בקרה, הבטחת איכות והדרכת עובדי שירות הלקוחות.
  • מצלמותאבטחהוכרטיסאלקטרוני. מידע שנקלט במצלמות האבטחה הפזורות באזורים הציבוריים שבחצרי המלון, כדוגמת לובי המלון והמסדרונות, כמו גם מידע שנאסף באמצעות הכרטיס האלקטרוני שתקבל בעת שהותך במלון (לרבות מידע על כניסתך לחדר וגישתך לשטחים השונים ברחבי המלון אשר הכניסה אליהם נעשית באמצעות הכרטיס).
 • חברי המועדון
  • המלון מפעיל מועדון חברים ייחודי, הכול כמתואר בקישור הבא:  https://thegeorgetelaviv.com/clubrules/ (להלן: “המועדון“). כדי להירשם כחבר במועדון, תתבקש למסור לנו, ויתכן כי אנו נאסוף, את פרטי המידע הבאים אודותיך: שם מלא, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, מין, תמונה (לא חובה), פרטי תשלום, מספר טלפון, הפניות של ממליצים וההעדפות הספציפיות שלך לגבי השירותים השונים המוצעים על ידנו.
  • אנו עשויים גם לצלם את האירועים והפעילויות של המועדון שלנו, ובכלל זאת את החברים הנוכחים בהם, לשימוש בתוכניות החברות שלנו, כמו גם פרסום, קידום, יחסי ציבור ולמטרות מסחריות/עסקיות אחרות. אם תיקח חלק בראיונות או באירועים אלה, אתה מסכים לשימוש בשמך, בתמונתך ובמידע אישי אחר אודותיך למטרות שצוינו. כמו כן, הנך מצהיר בזאת כי אתה מסכים לנו לפרסם כל חומר שהופק על ידינו, או עבורנו, ובו אתה מופיע לכל מטרה שהיא, וזאת ללא צורך בקבלת הסכמתך המפורשת לכך, ואתה מוותר על זכותך לקבל מאיתנו כל תשלום בקשר לפרסום כאמור.
 • כיצדאנומשתמשיםבמידעהאישיהנאסףאודותיך?
  • השימוש במידע האישי שנאסף אודותיך במסגרת השימוש באתר ו/או בשירותים ייעשה רק בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ולטובת המטרות המפורטות להלן:
   • ניהולהאתרוהשירותים. כדי לאפשר לך גישה לאתר (לרבות הפעלתו, ניטורו וטיפול בכל תקלה שתהיה בו) ו/או לשירותים שלנו, ולספק לך מידע אודות השירותים ובכלל זאת לאפשר ביצוע הזמנות ואספקת השירותים שיוזמנו. בין היתר, נעבד מידע אישי אודותיך כדי לאפשר לך להשלים הזמנת חדר במלון, לקבל את השירותים המוצעים על ידינו, להתאים את השירותים שלנו להעדפותיך השונות ולהציע שירותי אירוח בהתבסס על העדפותיך והשהות הקודמת שלך במלון, לבקש משוב על שהותך במלון ולשמור את הנתונים הקשורים בהזמנותיך. 
   • עמידהבקשרומשלוחעדכוניםתפעוליים. כדי לעמוד עמך בקשר בנוגע להזמנותיך ובקשותיך, לרבות ביחס לבקשות למימוש זכויותיך; כדי לעדכן, להודיע וליידע אותך על עדכונים הנוגעים לאתר שלנו, לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות; כדי לשלוח לך מידע תפעולי (למשל אישור הזמנה).
   • תפעולהפעילותשלנוופיתוחעסקי. לטובת תפעול הפעילות שלנו, פיתוח שירותים חדשים, שיפור האתר, שיפור השירותים שלנו, זיהוי מגמות שימוש ודפוסי ביקור, בדיקת יעילות הקמפיינים הפרסומיים שלנו, הערכת הביצועים של הצדדים השלישיים שפועלים עבורנו (כגון סוכנויות נסיעות), חיזוי תפוסת המלון בתקופה מסוימת, ועמידה בהתחייבויות חוזיות.
   • דיוורישיר. בכפוף להסכמתך לקבלת דיוור ישיר, יהא המלון רשאי לשלוח לך, מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת, מידע בדבר השירותים המוצעים על ידי המלון (לרבות הספא, חדר הכושר, המסעדה וכו’) וכן מידע שיווקי ופרסומי לגבי המלון. לידיעתך, הנך רשאי להסיר הסכמתך לדיוור כאמור בכל עת על ידי לחיצה על הקישור הייעודי לביטול המנוי הכלול בהודעה עצמה או באמצעות פניה למלון דרך האתר.
   • בטיחותובטחון. כדי לשמור על הבטיחות והביטחון שלך, כמו גם של האורחים האחרים, המבקרים במלון, הספקים ועובדי המלון, בזמן שאתה מבקר במלון שלנו.
   • אבטחתמידע. לצרכי אבטחת מידע ומניעת שימוש לרעה באתר ובשירותים שלנו.
   • מחקרוסטטיסטיקה. למטרות מחקר ולצורך ניתוח וביצוע סטטיסטיקות נוספות כדי לשפר את האתר שלנו, כאשר הנתונים יהיו אנונימיים במידת האפשר (לדוגמה, אנו מנתחים מידע שנאסף באמצעות עוגיות כדי לעזור לנו להבין התנהגות המשתמשים בעת גישה לאתר).
   • צדדיםשלישיים. המלון רשאי למסור מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו. 
   • פתרוןמחלוקותאוציותלדין. אנו עשויים להשתמש במידע אישי המצוי בידינו על מנת לאכוף את תנאי מדיניות פרטיות זו, וכן, לטובת פתרון מחלוקות או ציות להוראות כל דין שחל או שיחול עלינו, כדי לבסס, לממש או להגן על החוזים ועל הזכויות המשפטיות שלנו, או זכויותיהם של אחרים, כולל העובדים ונותני השירותים שלנו. בנוסף, אנו עשויים להשתמש במידע אישי המצוי בידינו על מנת לזהות, לחקור, למנוע או לנקוט בפעולה נגד פעילויות בלתי חוקיות, הונאה, או מצבים הכרוכים באיומים פוטנציאליים על הזכויות של המשתמשים שלנו. במקרים מעין אלה, אנו עשויים לשתף מידע אישי עם חוקרים, יועצים או רשויות אכיפת החוק, בהתאם לנסיבות העניין.
   • דרישתרשותמוסמכת. לצורך מענה על בקשה או דרישה מטעם רשות מוסמכת, או באופן אחר התואם להסכמה שניתנה על ידך. 
 • מידעלאמזוההשאנומעבדיםומטרותהעיבוד
  • כחלק משימושך באתר ו/או בשירותים אנו עשויים לאסוף או ליצור מידע לא מזוהה לגביך, ובכלל זאת מידע סטטיסטי שאינו מזהה. 
  • מידע לא מזוהה שייאסף כאמור יעובד בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‎4 לעיל, וכן, לטובת המטרות המפורטות להלן:
   • ניטור וניתוח נתוני השימוש באתר ו/או בשירותים;
   • לפתח, להתאים ולשפר את האתר ו/או השירותים;
   • לתמוך באמצעי אבטחת המידע שלנו ולשפרם, לרבות לטובת מניעה והפחתת הסיכון לפעילות אסורה או לא חוקית בשימוש באתר ו/או בשירותים;   
   • לניהול הטכני ופתרון תקלות באתר;
   • לסייע לשיפור יעילות האתר ואיכותו;
   • לצרכי מחקר ופיתוח, שלנו ו/או בשיתוף עם אחרים;
   • ליצירת מידע סטטיסטי אגרגטיבי, מידע לא מזוהה או אנונימי כדי לאפשר לנו ולשותפים עסקיים שלנו לספק את השירותים המוצעים ולשפרם; וכן 
   • לכל מטרה לגיטימית אחרת. 
 • עוגיות (Cookies)
  • אנו עושים שימוש באמצעי מעקב טכנולוגיים כגון קבצי Cookies (להלן: “עוגיות“) כדי לעזור להפוך את האתר לשימושי ולאפשר פונקציות בסיסיות כמו ניווט בדפים, זיהוי שפת משתמש וכו’ כדי לשפר את חווית המשתמש והעדפותיך, לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לשם אבטחת הנתונים בו והמידע שנאסף באמצעותו, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לצורך מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה, תוך התאמת התכנים להעדפות האישיות של המשתמש.. עוגיות הן פיסות קטנות של טקסט הנשלחות אל הדפדפן במכשירך. עוגיות יכולות להיות קבועות (יישארו בדפדפן למשך זמן מוגדר או עד שיימחקו על ידי המשתמש) או תלוית-שימוש (יימחקו בעת סיום השימוש בדפדפן). 
  • בעת הגלישה באתר, אנו וספקי צד ג’ המפורטים להלן עשויים לשלוח מספר עוגיות אל מכשירך, הכוללות, בין היתר:
   • עוגיותחיוניות (Essential Cookies). אנו נעזרים בעוגיות חיוניות על מנת לאפשר את הפעילות התקינה של האתר (האתר אינו יכול לתפקד כראוי ללא עוגיות אלה). 
   • עוגיותפונקציונליות (Functional Cookies). אנו נעזרים בעוגיות פונקציונליות המאפשרות התאמה אישית של רכיבים בשירותים, לשמירת העדפות אישיות של משתמש (למשל העדפות השפה, או מידע שהזנת לאתר בעת הזמנת חדר), לאבחון תקלות בשרת או בתוכנה, ובמקרים של שימוש פוגעני באתר, לעקוב אחר שימוש זה ולצמצם את הסיכון הנובע ממנו.
  • להלן פירוט קבצי העוגיות בהן נעשה שימוש באתר שלנו: [ענב: אנא השלימי את הטבלה בהתאם לדוח שקיבלת מ one trust]
קובץ Cookieספק/מקורמשךהזמןהמטרה
 • על מנת להגביל את איסוף המידע באמצעות עוגיות תוכל לשנות את הגדרות הדפדפן כך שידחה עוגיות או ישלח עדכון על הטמעת עוגיות חדשות בדפדפן. בעת דחיית עוגיות דרך הדפדפן, מוטמעת בדפדפן עוגייה ייחודית לסוג הדפדפן והמכשיר והיא תישמר עד למחיקת עוגיות מהדפדפן או המכשיר. פעולה זו אינה יעילה עבור עוגיות חיוניות. בהסרה או מחיקה של עוגיות, בשימוש במחשב אחר או בעדכון גרסת הדפדפן יש צורך לעדכן מחדש את העדפותיך. על מנת לראות אילו עוגיות מוטמעות על מכשירך וכיצד לנהל אותן, בקרו ב – https://www.aboutcookies.org/.  למידע על עוגיות ייחודיות לדפדפן, ניתן לבקר ב-  Google Chrome ; FireFox ; Internet Explorer;  Safari ; Edge ; Opera.  
 • ייתכן וחסימה או מחיקה של עוגיות תוביל לכך שחלק או כל השירותים באתר לא יהיו זמינים עבורך או שחוויית המשתמש שלך באתר תוגבל.
 • מסירתמידעלצדדיםשלישיים
  • אנחנו לא נמכור את המידע האישי שלך, ולמעט כמפורט במדיניות פרטיות זו – אנחנו גם לא נשתף את המידע האישי שלך. אנו עשויים לשתף מידע אישי על אודותיך עם צדדים שלישיים, בישראל או בחו”ל (לרבות במדינות המקנות רמת הגנה פחותה על הפרטיות לעומת הדין הישראלי), כמפורט להלן:
   • ספקישירותחיצונייםמורשיםשפועליםמטעמנו. אנו עשויים לשתף מידע אודותיך עם ספקי שירות חיצוניים המסייעים לנו בניהול ותפעול האתר, פעילותנו העסקית ומתן השירותים.

למשל, כדי להזמין חדר במלון, תוכלו להיעזר באחד מהספקים עימם אנו עובדים ולהזמין חדר במלון בצורה מקוונת דרכם (ואנו ממליצים לעיין גם במדיניות הפרטיות של ספקים אלה), כגון:

https://www.bookingholdings.com/https://expediagroup.com/, https://www.simpleprofit.it/

ספקים נוספים אשר יתכן ונעביר להם מידע אישי אודותיך: ספקי IT, ספקי שירותי ענן, עורכי הדין, המבטחים ורואי החשבון שלנו, ספק שירותי הספא וחדר הכושר, ספק הזמנת המקומות במסעדת המלון, ספק הסליקה (בעל תקן PCI). 

יובהר כי הספקים המורשים מטעמנו מקבלים גישה למידע אך ורק למטרות ביצוע השירותים שלהם עבורנו ולא למטרה אחרת.

 • נציגיםמטעמךאוסוכנינסיעות. ככל שאלההעבירו לנו מידע אישי אודותיך לצורך הזמנת חדר במלון ו/או שימוש אחר בשירותים המוצעים על ידנו (לדוגמה, סוכן הנסיעות שלך, עוזר אישי, מעסיק או בן/בת זוג).
 • ביןהחברותהשייכותלקבוצתאלקו. המלון נמצא בבעלות ומופעל על ידי חברת אלקו בע”מ (להלן: “הקבוצה“), ומידע אישי מסוים עשוי להיות משותף באופן פנימי בין החברות השונות בקבוצה. 
 • עסקאותמיזוגורכישה. בכפוף להוראות הדין, המלון רשאי להעביר מידע אשר נאסף על אודותיך לצד שלישי במסגרת העברת או הסבת עסקיו או נכסיו, או ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיו לרבות עסקאות מימון (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות מסוג זה) או הליכי פשיטת רגל או פירוק. 
 • לצורךעמידהבהוראותחוק, אכיפתתנאיהשימוש, מדיניותהפרטיותו/אודרישותמטעםרשויותמוסמכות. אנו עשויים להעביר מידע על אודותיך לצדדים שלישיים, על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראת רשות מוסמכת או צו שיפוטי או בהתאם לכל דין. אנו נשתף מידע במקרים אלה כשאנו סבורים בתום לב כי חלה עלינו חובה לעשות זאת או אם גילוי המידע חיוני לצורך חקירה, מניעה או נקיטה בפעולה כנגד פעילות בלתי חוקית או מעשה מרמה או הגנה על הזכויות שלך או של אחרים.
 • אכיפתזכויותאוהליכיםמשפטיים. אנו עשויים לשתף מידע עם צדדים שלישיים בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך או מי מטעמך לבין המלון או מי מטעמו או הליכים משפטיים בינך לבין צד שלישי בהם אנו נדרשים למסור מידע, עדות או מסמכים או במענה לפניה של רשות או רגולטור שאנו כפופים לו או על מנת לאכוף את התנאים שלנו, כגון במקרה בו משתמש הפר את תנאי השימוש שלנו ו/או במקרה בו המלון סבור כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם או לגופם של צדדים שלישיים או משתמשים אחרים או מי מעובדיו או לקוחותיו, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתנו הבלעדי וכן לאפשר לנו לעמוד על זכויותינו לקבלת סעדים או לצמצם את הנזק שעלול להיגרם לנו.
 • ניתוחנתוניםושיווק. אנו עשויים לשתף מידע עם חברות שמסייעות לנו בפעילות הקשורה בפרסום, קידום מכירות ושיווק, או עם ספקי שירותי אנליטיקה או מנועי חיפוש המסייעים לנו בשיפור ואופטימיזציה של האתר ומעבדים מידע אישי בהקשר לאספקת שירותים כאמור. 
 • על פי דרישת המשתמש או בהסכמתו המפורשת.
 • אנו נשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים רק במידה הדרושה כדי לקבל שירותים מגורמים אלה או אם הדבר נדרש על פי חוק.
 • אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות המלון להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש בשמו או באופן ישיר.
 • אבטחתמידע
  • אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע הולמים למידע שברשותנו בהתאם להוראות הדין שחלות עלינו. אנו עושים שימוש, בין היתר, באמצעים והגנות לשמירה על סודיות, פרטיות ומניעת חדירה לא מורשית למידע, ובוחנים עדכון של מנגנונים אלה מעת לעת. 
  • סליקת התשלום נעשית בצורה מאובטחת באמצעות ספק צד שלישי בעל תקן PCI לצורך אבטחת פרטי התשלום שלך. יובהר כי המלון לא יהיה אחראי בגין כל נזק או אובדן, ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא שיגרם בעקבות הסליקה.
  • למרות שאנו נוקטים במאמצים הסבירים להגנה על המידע, העברת מידע באמצעות האינטרנט ושמירתו בשרתי אחסון מבוססי ענן לעולם אינם יכולים לספק הגנה מושלמת. על כן, הנך מאשר ומסכים כי המלון אינו יכול להבטיח את הגנת המידע שתעביר לנו, או להבטיח שלא תהיה גישה בלתי מורשית, העברה, שינוי או אובדן של המידע. 
  • אנו נעמוד בכל דרישת דיווח חוקית שתחול עלינו ביחס לאירועי אבטחת מידע. מקום בו קיימת חובת דיווח, ובמידה שהחוק מאפשר לנו, נמסור לך הודעה על אירוע אבטחת מידע ככל שקרה באמצעות דוא”ל או בהודעה שתפורסם באתר; הנך מאשר ומסכים בזאת לקבלת ההודעה באופן האמור. 
  • המלון מבהיר כי במקרים אשר אינם בשליטתנו או נובעים מכוח עליון, איננו מתחייבים שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, או שהאתר והמידע יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית. המלון לא יישא באחריות בגין כל נזק או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
 • שמירתהמידעוזכויותיך 
  • מידע אישי אודותיך ישמר במאגרי המידע של המלון לפרק הזמן הדרוש למלון כדי למלא את המטרות לשמן המידע האמור נאסף, וכל עוד יש למלון צורך לגיטימי או חובה חוקית או אחרת לשמור אותו על פי כל דין. מידע אנונימי יישמר במערכות המידע של המלון ללא הגבלת זמן (כל עוד הדבר אינו אסור עפ”י כל דין). 
  • הנך זכאי לבקש לעיין במידע האישי שנשמר על אודותיך במאגרי המידע של המלון ולבקש לעדכן, לתקן או למחוק מידע שגוי או שאינו שלם, ברור או מעודכן, בכפוף לכל דין. למימוש זכויותיך, ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות משלוח פניה לכתובת: pa@thegeorgetelaviv.com.
 • קישוריםלאתריםאחרים.האתר שלנו עשוי להכיל קישורים אל ומאת אתרים של גורמים אחרים שאינם קשורים אלינו, כמו גם רשתות חברתיות. לאחר לחיצה על הקישור ומעבר לאתר החיצוני, אין לנו כל השפעה על עיבוד המידע שיועבר אל ו/או ייאסף על ידי הצד השלישי. שים לב שכל אתר כזה של צד שלישי עשוי לאסוף את המידע האישי שלך ולהשתמש בו באופן שונה מאיתנו. למלון אין שליטה על הנעשה במידע שנאסף באותם אתרים של צדדים שלישיים ולכן אין לו כל אחריות לאופן בו הם אוספים או מעבדים את המידע אודותיך. אם אתה מופנה לאתר חיצוני, כאמור, מומלץ לקרוא בעיון את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות של אותו אתר מכיוון שמדיניות זו של המלון אינה חלה עליהם.
 • עדכונים.אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי בתחתית המדיניות. 
 • הדיןהחל.על כל סכסוך שיעלה בקשר למדיניות פרטיות זה יחול דין מדינת ישראל, כאשר לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בסכסוך. 
 • צורקשר. אתה מוזמן ליצור עמנו קשר בכל שאלה או בקשה הקשורה במדיניות הפרטיות באמצעות פנייה אלינו בדוא”ל: pa@thegeorgetelaviv.com. 

עודכן לאחרונה: [__] בפברואר 2024